Af Jørn Walther Pedersen

De første spor af en frimærkeklub i Silkeborg stammer helt tilbage fra 1912. En lille flok samlere dannede dengang den første frimærkeklub i Silkeborg, hvor de samledes til regelmæssige klubaftener, og tænk hvilke frimærker de i 1912 havde at bytte med, vi behøver blot at nævne 35 øres provisorierne og 5 kr. centralpostbygningen fra 1912. Det er i 2002 derfor 90 år siden, at den første frimærkeklub blev stiftet i Silkeborg.

Det kneb med tilgangen til frimærkeklubben, og da en del rejste fra byen og andre døde, ebbede klubben ligeså stille ud i 1919. Desværre findes der ingen protokol fra denne tid, så hvem der har været formand, og hvem der har været med i klubben, har det desværre ikke været muligt at finde ud af. Skulle nogen ligge inde med oplysninger om vor første klub, vil bestyrelsen være endda særdeles interesseret i at høre derom. Vi har dog dokumentation for, at der eksisterede en klub i 1919, idet Bent Jacobsen har foræret klubben et brevkort fra den 21. april 1919, hvor der bliver indkaldt til møde på Jernbanehotellet den 22. april 1919 kl. 19.30 med følgende dagsorden:

1 Fællesindkøb af Færøprovisorier
2 Mægtige udvalg og store sjældenheder

Silkeborg Filatelistklub.

Brevkortet var afbilledet på forsiden af vort medlemsblad nr. 2 fra 1996.

I de kommende år var der mange forsøg på at få genoplivet klubben, men først i 1925 lykkedes det igen at få liv klubben. Den 9. februar 1925 startede klubben med daværende fotograf Ahler som formand, og der blev straks indmeldt 15 medlemmer, som ihærdigt byttede frimærker på klubaftenerne, og mon ikke de gamle luftpostfrimærker fra 1925 har været eftertragtet som bytteobjekter.

 Heller ikke denne gang lykkedes det at holde liv i klubben, tilslutningen blev dårligere og dårligere, og derfor blev klubben opløst igen allerede i 1927.

 Der gik nu igen nogle år uden frimærkeklub i Silkeborg, men 1933 blev klubben igen genoplivet, først med direktør Rasmussen og senere med lærer Sv. E. Petersen som formand .

 Denne klub kunne der hellere ikke holdes liv i, og den opløstes derfor i 1935.

 Så let gav man heller ikke op. der blev sat store bestræbelser i gang for igen at få gang i en frimærkeklub, og i efteråret 1937 mente man tiden var inde og indkaldte til møde med et punkt på dagsordenen, nemlig oprettelse af en frimærkeklub i Silkeborg. Mødet blev afholdt den 18. november 1937 på Højskolehjemmet og endte med, at den nuværende Silkeborg Frimærkeklub blev stiftet med gartner H. Petersen som formand og allerede samme aften blev 13 indmeldt i klubben. Klubben blev stiftet under navnet Silkeborg Frimærkeklub, der 1954 blev ændret til Silkeborg Filatelistklub for igen på generalforsamlingen i 1995 at blive ændret til Silkeborg Frimærkeklub.

Klubben bliver medlem af Danmarks Filatelist Union

På et møde den 11. januar 1938 vedtog man at indmelde klubben i Danmarks Filatelist Union, som man var medlem af, indtil Danmarks Filatelist Union var med til at danne Danmarks Filatelist Forbund, hvor Silkeborg Filatelistklub bakkede op omkring dannelsen af Danmarks Filatelist Forbund og spillede en ikke uvæsentlig rolle i dannelsen af Danmarks Filatelist Forbund. Siden har klubben haft sit tilhørsforhold til Danmarks Filatelist Forbund og har i hele perioden bakket op omkring Forbundet og har deltaget arbejdet omkring Forbundet aktiviteter og styrelsen, hvor den nuværende formand Ella Pedersen blev indvalgt 1996. For dansk filateli var det et stort plus og noget meget positivt, der skete med dannelsen af Danmarks Filatelist Forbund, derfor var der ingen tvivl hos den daværende bestyrelse om, at vi skulle bakke op omkring dannelsen af Danmarks Filatelist Forbund, og det indtryk hersker der stadigvæk.

Juniorafdeling oprettes

1941 blev juniorafdelingen oprettet, og den har fungeret siden med større eller mindre tilslutning. Især under den nuværende juniorleder Ella Pedersen har klubben haft fremgang. Juniorklubben har under hendes ledelse vundet det danske mesterskab i frimærkeviden for juniorer flere gange. Det var den daværende leder Svend Kristensen, der begyndte arbejdet med at opbygge en stærk gruppe, der i flere år huserede, når der blev afholdt DM i frimærkeviden.

Den første store udstilling

1943 under handelsgartner Frydenslund Petersens formandsperiode holdt klubben sin første store propaganda udstilling den 20. og 21. februar 1943 på Sønderport, en udstilling klubben høstede megen ære af, og som bidrog til stor medlemsfremgang. I anledning af udstillingen blev der udgivet en udstillingskuvert med særstempel fra postvæsenet, der ligeledes havde en stand på udstillingen. Kuvertens motiv er hentet fra Duedalbjerg i Silkeborg, Danmarks største skihopbakke. Dette motiv kræver nok en forklaring, idet den dag vel nok kan undre mange af vore medlemmer. Dengang i 1943 var Silkeborg en rigtig vintersportsby med flere vintersportsaktiviteter, der samlede mange deltagere og mange tilskuere. der kom fra nær og fjern. Kuvertens motiv var derfor dengang nærliggende at benytte, idet Duedalbjerg var kendt over hele Danmark. Folk strømmede til fra nær og fjern til det jyske "Holmenkollen", skihopbakken på Duedalbjerg, når Silkeborg Skiklub arrangerede skihop- eller slalomkonkurrencer. 1949 afholdt juniorklubben en stor juniorudstilling på Højskolehjemmet under ledelse af overlærer J. Svenningsen

 Den næste udstilling blev afholdt den 8. og 9. november 1952 på Sønderport under slagtermester H. C. Andersens regi. Det blev en stor og smuk propagandaudstilling, som både udstillerne og de mange besøgende havde glæde af.

1957 i anledning af 20 års jubilæet blev der afholdt en stor festmiddag med deltagelse af bl.a. den daværende formand for Danmarks Filatelist Union, Ejnar C. Hansen fra Aalborg.

1959 afholdtes på Forsamlingsbygningen en landsdelsjuniorudstilling under den daværende bankassistent Holts ledelse. Det blev en udstilling, som Holt fik megen anerkendelse for.

 SILFI 62

1962 blev SILFI 62 afholdt den 10. og 11. november på Forsamlingsbygningen i forbindelse med Frimærkets Dag 1962. Udstillingen blev afholdt under ledelse af købmand H. Hovendal. Det var til denne udstilling, at udstillingsnavnet SILFI ved en konkurrence blandt klubbens medlemmer blev skabt. Desværre vides det ikke, hvem der har opfundet navnet, men det er dannet af SILkeborg FIlatelistklub. Navnet SILFI har vi siden brugt til vore udstillinger. Frimærkets Dags kuvert 1962 har motiv af Hjejlen, vor gamle berømte hjuldamper. Stemplets motiv forestiller Silkeborgs byvåben. Det var første gang, at Silkeborg afholdt Frimærkets Dag.

Udstilling på Sønderport

Den næste udstilling blev afholdt på Sønderport den 18. og 19. november 1967. Udstillingen blev kaldt "Sådan samler jeg frimærker" og blev afholdt under ledelse af Willy Knudsen. Udstillingens formål var, at klubbens medlemmer skulle vise deres frimærkesamlinger, netop på den måde, de holdt af at samle frimærker på, og samtidig, fortælle lidt om, hvorfor de netop samlede på det område, de nu gjorde. Bestyrelsen havde søgt at samle samlinger fra så mange forskellige områder som muligt, hvad der lykkedes fuldt ud, idet der var samlinger fra så forskellige lande som Brasilien, Ungarn og så naturligvis Danmark og det øvrige Norden.

1965 blev der afholdt en juniorudstilling på Vandrehjemmet i Silkeborg ligeledes under Willy Knudsens regi.

SILFI 72

1972 blev der afholdt en udstilling på La Strada den 18. og 19. november under ledelse af Jørn Walther Pedersen. Denne propagandaudstilling blev godt besøgt og gav mange nye medlemmer til klubben og fin omtale i pressen. Udstillingens formål var som i 1917 at vise for andre, hvad vi havde nået med vore frimærker.

SILFI 77

                                                                         

Klubbens 40 års jubilæum blev fejret med klubbens på det tidspunkt største arrangement den 10. og 11. september 1977 på La Strada. Udstillingen blev åbnet af borgmester Ernst Thomsen, der selv er en ivrig frimærkesamler, og benyttede udstillingen til at indmelde sig klubben. Udstillingen blev afholdt under Jørn Walther Pedersens regi.

 For første gang i Silkeborg havde vi deltagelse af det grønlandske og færøske postvæsen, og der blev solgt rigtig mange frimærker fra de to stande. Vi sørgede selv for salget af de grønlandske frimærker, det blev en stor succes. Det danske postvæsen deltog med en stor stand, ligesom de havde bevilget klubben et særstempel.

 For første gang var Silkeborg blevet valgt som stedet, hvor Danmarks Filatelist Unions repræsentantskabsmøde blev afholdt. Det blev også et af de sidste repræsentantskabsmøder for Danmarks Filatelist Union, idet der allerede var drøftelser i gang om at stifte Danmarks Filatelist Forbund.

 Udstillingskuvertens motiv var Silkeborg By's nye rådhus, og som modpol hertil havde vi valgt Silkeborg Bys grundlægger Michael Drewsen som motiv i udstillingsstemplet.

 Til denne udstilling udgav klubben også sit første rigtige udstillingskatalog, et katalog som vor daværende kasserer Walther Lauridsen stod for. Det blev godt modtaget, og i dag er kataloget for længst udsolgt og søges stadig af frimærkesamlere for de spændende og bevaringsværdige artikler, skrevet af såvel vore egne som kendte frimærkesamlere over hele landet.

 SILFI 82

                                                                         

Allerede i 1982 blev den næste store udstilling afholdt, igen under Jørn Walther Pedersens ledelse. Danmarks Filatelist Forbund var nu stiftet og denne udstilling blev Silkeborg Filatelistklubs første i regi af Danmarks Filatelist Forbund. Klubben havde af Frimærkets Dags Komite fået overdraget arrangementet af Frimærkets Dag 1982. Bestyrelsen forsøgte med denne udstilling at vise et bredt udsnit af vor dejlige hobbys formåen og omfang, så der skulle være rig mulighed for de besøgende at finde netop det, der havde deres interesse. Udstillingen blev afholdt på Nørrevangs Skolen, der her i Silkeborg ofte var blevet benyttet til afholdelse af udstillinger, og det viste sig da også på trods af det store område og forskellige lokaler, udstillingen blev afholdt i, at udstillingen blev en stor succes med det største besøgstal, vi endnu har haft til en udstilling. Klubben fik megen ros for udstillingen fra såvel udstillerne, dommerne, handlerne og de besøgende.

Klubben allierede sig med Silkeborg Glasværk, der dengang lå på Brokbjergvej, og fik fremstillet en serie nydelige snapseglas med inskription "SILFI 82", snapseglas, der blev udleveret som en erindringsgave til samtlige udstillere, forfattere, dommere og medhjælpere, og som faldt i utrolig god jord og som stadig blandt modtagerne sættes forbindelse med udstillingen "SILFI 82".

 

For første gang deltog det norske og svenske postvæsen på en udstilling her i Silkeborg og med stor succes. Desværre har de ikke været her siden, fordi man i såvel Sverige som Norge vedtog. at man ikke deltog på klubudstillinger i Danmark på grund af de omkostninger, der var forbundet hermed.

Klubben havde også til denne udstilling fremstillet et udstillingskatalog, der ligeledes havde Walther Lauridsen som ansvarshavende redaktør. Et hverv han også denne gang slap godt fra. Dette katalog er også i dag forlængst udsolgt og efterspørges stadig. På denne udstilling solgte vi langt flere kataloger, end vi gjorde på vores første udstilling. så mange at vi en overgang var "bange for" at få udsolgt inden udstillingen lukkede, så galt gik det ikke, men det varede ikke længe før alle kataloger var væk efter udstillingen. Klubben gav gratis adgang til udstillingen, hvilket sikkert var en medvirkende årsag til det store besøgstal og også til det store katalogsalg, idet mange købte et katalog, fordi der var gratis adgang. For os og dermed også Danmarks Filatelist Forbund var det et forsøg med gratis adgang, idet det ikke var normalt ved afholdelse af en udstilling. Når klubben gjorde dette forsøg, havde det to årsager. I aftalen med Silkeborg Kommune havde vi forpligtet os til at give gratis adgang mod at låne skolen gratis, vi måtte dog gerne sælge vore kataloger ved indgangen, klubben ville også gerne medvirke til at så mange som muligt fik lejlighed til at se, hvad vi frimærkesamlere kunne byde på, og en succes blev det med mange nye medlemmer til klubben som resultat. Vi må heller ikke glemme her, at en af årsagerne til den store succes, vi har haft med vore udstillinger, er den opbakning og store hjælp, vi altid har fået fra klubbens medlemmer, såvel fra senior- som juniormedlemmer, uden den kan der ikke afholdes udstillinger.

 Det var lykkedes bestyrelsen at få den kendte Silkeborgenser Max Bach til at tegne motivet til klubbens udstillingskuvert. Motivet blev vor gamle Hjuldamper Hjejlen med Himmelbjerget i baggrunden. Netop i 1982 var det 50 år siden, at Hjejleselskabet opnåede tilladelse til at være postførende og derfor tilladelse til at sejle med splitflag. Den dag i dag skal Hjejleselskabet indsamle post, der bliver nedlagt i de ombordværende postkasser, og stemple kort og breve med et sidestempel "Silkeborg Himmelbjerget ApS Hjejlen'', forinden de afleveres til postvæsenet til videre befordring. Desværre er det ikke altid, at Hjejleselskabet husker denne regel. Stemplet blev også tegnet af Max Bach og det har samme motiv som kuvertmotivet Hjejlen med Himmelbjerget i baggrunden.

 50 års jubilæum

1987 havde klubben 50 års fødselsdag, men da det var samme år som HAFNIA 87 skulle afholdes, var bestyrelsen enig om, at vi ikke skulle forsøge os med en udstilling af tilsvarende omfang som i 1977 og 1982, den ville drukne i al omtale af HAFNIA 87, der skulle afholdes i oktober 1987, og hvad enten vi ville holde den i september eller november, ja så var vi i bestyrelsen bange for, at vi ikke kunne få ørenlyd.

 HAFNIA 87 planlagde at afholde propagandaudstillinger over hele landet, de såkaldte HAFNIADER. Bestyrelsen besluttede at afholde vores 50 års jubilæum ved at deltage i en af disse HAFNIADER, hvorfor en ansøgning blev afsendt. Bestyrelsen valgte Balleskolen som vært for denne HAFNIADE, dette var der to grunde til. Balleskolen havde været en stor hjælp for juniorklubben, der nu holdt til på Balleskolen, vi fik megen hjælp fra skolens forstander Henning Iburg Andersen, skolens lærere og skolens pedel, vi fik aldrig nej, når vi ønskede hjælp. Den anden årsag var, at netop i den weekend afholdt Balleskolen om lørdagen en udstilling, der skulle vise, hvad de forskellige foreninger i Balleområdet havde at byde på. Efter et møde med Henning Iburg Andersen fik vi lov til at "hænge os" på denne udstilling. Balleskolen fandt det var en spændende ide, og vi kunne derfor gå ,videre med forberedelserne, da vi havde fået at vide, at klubben ville få en af Hafniade-arrangementerne. Silkeborg Postkontor, som vi altid har haft et utroligt godt samarbejde med, var naturligvis villig til at komme med en stand og sælge HAFNIA-produkter, hvilket naturligvis var en af årsagerne til afholdelse af disse Hafniader og så samtidig gøre reklame for HAFNIA ’87 udstillingen.

 Lørdag ville udstillingen som nævnt blive afholdt sammen med de øvrige foreninger, om søndagen ville vi blive alene og ville derfor afholde vor byttedag sammen med denne propagandaudstilling . Dagen startede kl. 09.00 med en reception i anledning af klubbens 50 års jubilæum, herunder blev fire af vore medlemmer hædret med 25 års nålen i anledning af deres 25 års jubilæum. For det praktiske arrangement med bespisning til receptionen og resten af dagen stod vore juniorer for under ledelse af Helen Holse, der er hjemkundskabslærer på Balleskolen.

 Det var klubbens medlemmer, der atter stillede deres samlinger til rådighed, og viste, hvordan de samlede på frimærker. Det er en dejlig og spændende form for udstilling, her vises netop for de besøgende, de mange muligheder og områder, vi har indenfor frimærkesamleriet, disse muligheder er jo langt bredere end de, der vises på en traditionel udstilling, der lo i sagens natur er underlagt visse udstillingsregler, men naturligvis kan begge udstillingsformer ikke undværes, og det har vi her i vores klub også bevist.

 Til denne Hafniade havde vi fra HAFNIA 87 fået tilsendt et antal kuverter til fri afbenyttelse. Kuverterne havde som motiv den sidste frimærkeblok til HAFNIA 87. Kuverterne blev afstemplet med Silkeborgs dagstempel samt et firkantet sidestempel med teksten HAFNIADE Silkeborg, den 29. og 30. 8 . 1987 samt HAFNIA 87' logo.

SILFI 94

Den næste udstilling blev først afholdt i 1994, lidt uden for vores jubilæumsdato. Det blev også denne gang et arrangement i anledning af Frimærkets Dag, samtidig blev Landsjuniordagen 1994 afholdt her i Silkeborg. Udstillingen blev afholdt i Silkeborg-Hallerne, Hal B, på Søholt. Udstillingen blev afholdt under ledelse af Jørn Jensen og blev for første gang afholdt i en af vore haller her i Silkeborg.

 Ideen med igen at lave en udstilling i Silkeborg omtaler formanden Jørn Jensen i udstillingskataloget. Silkeborg Filatelistklub ønsker at fremme aktiviteterne i såvel junior- som i seniorklubben med henblik på at få nye medlemmer til de to afdelinger med tanke på de kommende udstillinger, så der er grobund for at nye kan "tage over".

 Netop i 1994 havde Silkeborg Papirfabrik, Drewsens Papirfabrik, 150 års jubilæum, og da Silkeborg er opstået omkring Silkeborg Papirfabrik, var det naturligt for bestyrelsen at henvende sig til Silkeborg Papirfabrik for at høre, om de var interesseret i at indgå i et samarbejde. Silkeborg Papirfabrik var interesseret et samarbejde og efter tilladelse fra Det danske Postvæsens frimærketrykkeri, fik klubben og Silkeborg Papirfabrik tilladelse til at fremstille papir til kataloget med de to første vandmærker i danske frimærker. Kataloget havde Kurt Sørensen ansvaret for, og det blev efter vores mening det flotteste katalog, der nogensinde er blevet fremstillet af en klub. Papiret havde de to vandmærker og det er aldrig set før, når det kom på tale i denne forbindelse var årsagen, at Silkeborg Papirfabrik fremstillede frimærkepapiret med de to vandmærker til de første frimærker herhjemme, og Silkeborg Papirfabrik havde stadig "vandmærkerne" liggende. Kataloget er som sædvanligt med katalogerne fra Silkeborg fyldt med gode og bevaringsværdige artikler. Klubben ligger stadig inde med et parti af disse kataloger, så har du ikke fået anskaffet dig et katalog eller kender du en god frimærkeven, der endnu ikke har dette, ja så køb et eksemplar ved henvendelse til bestyrelsen

 Om lørdagen blev der en forrygende snestorm, hvilket desværre matte give sig udslag i besøgstallet, søndag var bedre vejrmæssigt, men grundet det dårlige vejr lørdag, kom der heller ikke så mange om søndagen som forventet.

 DM i frimærkeviden for juniorer blev afholdt i forbindelse med denne udstilling. DM i frimærkeviden er sponsoreret af Postens Filateli og det blev Haderslev, der løb af med sejren, efter at vore juniorer i mange år havde bidt sig fast på førstepladsen.

 Som helhed blev det atter en udstilling, som Silkeborg Filatelistklub kan være stolt af, mod det dårlige vejr kæmper vi jo forgæves, men dem der kom, de fik en oplevelse ud af det. Atter kan klubben være stolte af deres medlemmer, deres medvirken og entusiasme er stor.

 60 års jubilæum

I anledning af klubbens 60 års fødselsdag i 1997, blev der afholdt en mindre propagandaudstilling på Silkeborg Museum i Hovedgården, der var Silkeborgs første postkontor. Udstillingen blev afholdt som Frimærkets Dags udstilling i perioden fra den 18. til den 21. september 1997, hvor det netop er meningen at sætte fokus på frimærkerne og frimærkehobbyen og vise de mangfoldige muligheder, der er i denne spændende hobby. Udstillingen blev indledt med en lille udstilling på posthuset den 18. og 19. september, hvor der blev vist samtlige malerifrimærker samt en udstilling med samtlige Frimærkets Dags kuverter. Når udstillingen på Posthuset omfattede en komplet samling danske malerifrimærker, skyldes det, at Frimærkets Dags tema var malerifrimærker, og hvor de to sidste malerifrimærker i den flotte serie blev udgivet. Frimærkets Dag har altid været en enestående mulighed for at lave propaganda for vores hobby, derfor er det også så meget desto sørgeligere, at netop Frimærkets Dags arrangementer er blevet droppet. I weekenden 20 og 21. september blev der afholdt en klubudstilling på Silkeborg Museum med temaet ”Sådan samler jeg Frimærker”, et godt tema, hvor der blev vist et bredt udsnit af vore medlemmers samleområder. Udstillingen blev en meget stor succes med ca. 1000 besøgende og mange ikke frimærkesamlere kikkede indenfor. Udstillingen var uden bedømmelse af dommere, men alligevel blev udstillingen ”bedømt” af de mange besøgende, der særdeles kritisk gennemgik de mange spændende samlinger.

På Valdemarsdagen den 15. juni 1998 fik Silkeborg Frimærkeklub overrakt en fane i Alderslyst Kirke af Danmarks-Samfundet. Fanen blev overrakt klubben, der var repræsenteret af Peder Jørgensen samt Hanne og Jørn Walther Pedersen, ved en højtidelighed i Kirken, hvor provst Damgård prædikede. Fanen er med på vore byttedage samt ved generalforsamlingen.

Klubben holdt igen udstilling på Silkeborg Museum i Hovedgården den 23. og 24. september 2000. Klubben havde været så tilfredse med samarbejdet med Silkeborg Museum, at de to partnere sammen med Silkeborg Postkontor atter tog i arbejdstøjet og i anledning af årtusindeskiftet atter ville holde en lille propaganda udstilling på Silkeborg Museum. Temaet var atter som de to foregående gange ”Sådan samler jeg frimærker”, og også denne udstilling blev en succes. Udstillingen blev også afholdt som en propagandaudstilling for den kommende verdensudstilling HAFNIA ´01 i København i efterårsferien 2001, derfor blev udstillingen også kaldt ”en Hafniade”. På udstillingen blev der således vist en åben klasse samling om tidligere HAFNIA udstillinger og Hafniader. Samlingen var venligst udlånt af Hafnia udstillingsudvalget. Udstillingen blev besøgt af omkring 500 mennesker og var en god propaganda for klubben her i Silkeborg og for vores fælles hobby frimærkerne, men det var også en god propaganda for verdensudstillingen HAFNIA ´01 i oktober 2001. Atter var det publikum, der var de strenge dommere, og det er altid spændende at se, hvad resultat publikum kommer til, og hvad der falder i deres smag. 

Silkeborg Frimærkeklub er kendt for deres gode udstillingsarrangementer, og det er et godt ry at have på sig, men årsagen er jo ikke blot den siddende bestyrelse, men også den utrolige store opbakning og hjælpsomhed, der er blandt klubbens medlemmer, uden den store opbakning og hjælpsomhed turde klubben heller ikke binde an med disse arrangementer, gode og hjælpsomme medlemmer er et godt aktiv at have for en klub.

I lighed med, hvad klubben gjorde til HAFNIA `76 og HAFNIA `87 arrangerede klubben også en tur til HAFNIA `01 i Bella Centeret. Turen blev arrangeret i samarbejde med Holstebro-klubben, så vi kunne fylde en stor bus og tage derover.

I 2001 lykkedes det endelig at få stablet en hjemmeside på benene. Det er Kurt Sørensen, der også er redaktør af vort medlemsblad, der er WEB-master for vores hjemmeside. Kurt Sørensen yder et stort arbejde med denne hjemmeside, der også er helt fantastisk, det er om ikke Danmarks flotteste, så en af de flotteste frimærkeklub-hjemmesider. Her vil løbende komme nyheder og tips til vore medlemmer, hjemmesiden bliver opdateret mindst en gang om ugen, hvilket også er nødvendigt, for at den skal være aktuel.

I 2001 fik klubben sin første 50 års jubilar, det var Richard Knappe, der nu opnåede dette imponerende jubilæum Desværre kommer Richard Knappe ikke mere så meget i klubben, det er bentøjet, der driller, men på generalforsamlingen i 2001 havde vi fornøjelsen at se ham. Richard Knappe har siddet i bestyrelsen i mange år, bl.a. som kasserer og har været med til at afholde flere udstillinger, såvel senior-udstillinger som junior-udstillinger.

Nu har klubben så opnået pensions alderen, det blev fejret på generalforsamlingen den 14. november 2002.

Klubben har også planer om, at vi for fjerde gang vil afholde en propaganda udstilling i samarbejde med Silkeborg Museum og Post Danmark, men hvornår er endnu ikke endelig fastlagt.

Formænd

 1937 - 1939
1939 - 1941
1941 - 1945
1945 - 1953
1953 - 1955
1955 - 1956
1956 - 1965
1965 - 1972
1972 - 1990
1991 - 1992
1993 - 1994
1995 - 2002
2003 -         
 Gartner H. Pedersen
Væver K.F.W. Jensen
Handelsgartner Frydenl. Pedersen
Slagtermester H.C. Andersen
Ferenc Orban
S.E. Schmidt
H. Hovendal
Willy Knudsen
Jørn Walther Pedersen
Bent Kragelund
Jørn Jensen
Ella Pedersen
Ole Farsø


 Junior Ledere

 1941 - 1955
1955 - 1960
1960 - 1964
1964 - 1965
1965 - 1967
1967 - 1969
1969 - 1972
1972 - 1973
1973 - 1982
1978 - 1980
1980 - 1988
1982 - 1988
1989 - 2002
2002 -          
        
 Overlærer J. Svenningsen
Bankassistent Holt
Hugo Frank
Willy Knudsen
Ivan Jensen
Willy Knudcen
Jørn Walther Pedersen
Henning Braüner
Ib Agerskov
Jørn Walther Pedersen (Balle)
Svend Kristensen (Balle)
Jens Fisker (Skoletorvet)
Ella Pedersen (Balle)
Lise Petersen (Balle)